• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Aleksego, Bogdana i Martyny
środa, 17 lipca 2019
Wałbrzyska Rada Seniorów

Wałbrzych, 1.03.2016r.

OGŁOSZENIE
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie § 11 ust.3 Uchwały Nr XV/210/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz.Woj.Doln.z 2015r.poz.5457) zmienionej Uchwałą Nr XVII/259/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2016r. (Dz. Urz.Woj.Doln.z 2016 poz.551)

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór 5 kandydatów na członków Rady Seniorów
na 3 -letnią kadencję.

Prezydent Miasta Wałbrzycha zaprasza podmioty wymienione w art.5c ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 poz.1515 ze.zm.) do zgłaszania kandydatów na członków Wałbrzyskiej Rady Seniorów .
W skład Wałbrzyskiej Rady Seniorów wchodzi 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Wałbrzycha , 5 przedstawicieli Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz 5 przedstawicieli seniorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku , działających na terenie miasta Wałbrzycha.
Termin składania kart zgłoszeniowych i zasady naboru :

Zgłoszenie kandydata należy dokonać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 15 marca 2016r. w formie pisemnej na Karcie zgłoszeniowej będącej załącznikiem do ogłoszenia.
Zgłoszenie kandydata należy dokonać za pośrednictwem urzędu pocztowego lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Sienkiewicza 6, 58 - 300 Wałbrzych w terminie do 15 marca 2015r. .W przypadku drogi pocztowej decyduje data wpływu zgłoszenia do Biura Obsługi Klienta. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Każdy podmiot / organizacja może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.
Listę imienną, osób, których kandydatury zostały zgłoszone z nazwą zgłaszającego środowiska senioralnego, z krótkim opisem doświadczenia i kompetencji każdego kandydata na członka Rady Seniorów, podaje się do publicznej wiadomości.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy Prezydent zarządza głosowanie. Środowiska senioralne głosują pisemnie na dwóch kandydatów. Szczegóły określi ogłoszenie w sprawie głosowania na wskazanych kandydatów.

Ogłoszenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie - Biura Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Plac Magistracki 1, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.walbrzych.pl w zakładce Poznaj Wałbrzych – organizacje pozarządowe Wałbrzyska Rada Seniorów i w BIP – Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz w BIP – Tablica Ogłoszeń
Szczegółowych informacji udziela Dorota Pluskota -Kierownik Biura Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, pok. 9, tel. 74/ 66 55 109:
Załączniki:

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter