• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Benedykta, Kariny i Olgi
sobota, 11 lipca 2020
Powszechny spis rolny
18.06.2020
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Powszechny spis rolny

Prezydent Miasta Wałbrzycha
Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Wałbrzych.
Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r., natomiast praca rachmistrzów będzie obejmowała okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 • być pełnoletni,
 • zamieszkiwać na terenie gminy Wałbrzych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

 • obsługa komputera i funkcjonowanie GPS,
 • praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
 • dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 • znajomość terenu gminy,
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się),

Kandydat na rachmistrza terenowego:

 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje i wiedzę z zakresu statystyki publicznej, w tym o istocie tajemnicy statystycznej, zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego oraz zapozna się z sposobem wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane przeprowadzeniu spisu rolnego. Szkolenie kończy się egzaminem testowym sprawdzającym wiedzę,
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 • zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 (zał. 1);
 • kserokopię dokumentu potwierdzającej ukończenie, co najmniej szkoły średniej (ksero),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
 • oświadczenie dotyczące zapoznania się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (zał. 3).

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu osobiście w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020” w Biurze Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, w terminie do 08.07.2020 r.
Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego doręczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Wszelkie informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020 można uzyskać na stronie https://rolny.spis.gov.pl/


Powszechny spis rolny

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter