• Tschechisch
  • Englisch
  • Französisch
  • Deutsch
  • Polnisch
Name-day: Ferdynanda, Gryzeldy und Zyndrama
Samstag, 30 Mai 2020
Przepisy prawne
  1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm., 
  2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – Dz.U. z 2016, poz. 1300,

AKTY NORMATYWNE WEWNĘTRZNE
 

ANKIETA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha i Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha:
Załącznik: 
Foto versenden, Preise gewinnen
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter